Πέμπτη, Σεπτέμβριος 23, 2021
Αρχική Νομοθεσία

Νομοθεσία

Ανταγωνισμός

Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α” 93/20-4-2011) – Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Ενέργεια

Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α” 179/22-8-2011) – Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α” 313/27-12-2005) – Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

N. 4955/2006 (ΥΦΑ ΦΕΚ Β” 360/27-3-2006) – Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης

Ιδιωτική Ασφάλεια

Νόμος 2496/1997 (ΦΕΚ Α” 87/16-5-1997) – Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις

Περιβάλλον

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α” 24/13-2-2012) – Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α” 160/16-10-1986) – Για την προστασία του περιβέλλοντος

Προστασία του Καταναλωτή

Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α191/16-11-1994) – Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α” 173/8-8-2013) – Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

N. 3297/2004 (ΦΕΚ Α” 259/23-12-2004) – Συνήγορος του καταναλωτή – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ Α” 192/21-8-2002) – Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις

YA 56885/2014 (ΦΕΚ Β” 3107/19-11-2014) – Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες

Ταξίδια

Π.Δ. 339/1996 (ΦΕΚ Α” 225/11-9-1996) – Περί οργανωμένων ταξιδιών

Επικοινωνίες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β” 1505/30-7-2008) – Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

Νόμος 3917/2011 (ΦΕΚ Α” 1505/21-2-2011) – Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών

Τρόφιμα - Ποτά

YA Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025 (ΦΕΚ Β” 2135/29-8-2013) Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α” 262/23-12-2008) – Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Εγκύκλιοι Ε.Φ.Ε.Τ.

Εθνική νομοθεσία

Κοινοτική νομοθεσία

Χρηματοοικονομικά

ΥΑ ΟΙΚ. 494/2015 (ΦΕΚ Β” 577/9-4-2015) – Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες  και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015

Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α” 29/19.03.15) – Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α” 14/02-02-2012) – Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ Α” 68/5-5-2009) – Εταιρίες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις